PEVISA-OHJELMA LEONBERGINKOIRALLE 2018-2022

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt leonberginkoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman

HD - LONKKANIVELDYSPLASIA

Minimi kuvausikä 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

ED - KYYNÄRNIVELDYSPLASIA

Minimi kuvausikä 18 kk.

Rekisteröinnin raja-arvo 2

PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI HC

Silmätutkimuspakko

Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

POPULAATIOGENEETTISIN PERUSTEIN REKISTERÖINTIRAJOITUS
UROKSEN SUOMESSA SYNTYVILLE JÄLKELÄISILLE

Uroksen jälkeläisten rekisteröinnin raja-arvo on 40 pentua, kuitenkin siten, että uroksen viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

TUTKIMUSTULOSTEN TULEE OLLA VOIMASSA ASTUTUSHETKELLÄ